SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®

 

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) so javno objavljeni na spletni strani  http://escape-room.si/ in http://lasko.escape-room.si/ ter v prostorih ponudnika Escape Room Enigmarium LAŠKO. SPP veljajo do preklica.

Za potrebe teh SPP je kupec fizična ali pravna oseba, skupaj s soigralci, ki kupi blago, oziroma storitve – vstopnico pogodbenih partnerjev:

“franšizodajalec”  imetnik pravic intelektualne lastnine:

ENIGMARIUM, zabaviščni park, d.o.o.

Dunajska cesta 76, SI – 1000 Ljubljana

Matična številka: 6767702000

Davčna številka: SI72449411

 

ter “franšizojemalec” oz. izvajalec storitve:

CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO (STIK LAŠKO)

Trg svobode 006, 3270 Laško

V sodelovanju z:

STIK Laško,

Valvasorjev trg 1, 3270 Laško

Davčna številka: SI7038336

 

Blago in storitve se ponujajo na spletni strani oziroma v sklopu dejavnosti pod blagovno znamko ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® , UNLOCK®

Ob nakupu storitve, oziroma blaga (v nadaljevanju – nakup) se naročnik smatra za obveščenega s SPP, nakup pa se obravnava kot strinjanje s SPP. Sklepanje poslov se izvaja na sedežu izvajalca storitev, prek spleta ter izven poslovnih prostorov ob predhodnem dogovoru in ob pojasnilu izvajalca. Kot pisni dogovor se šteje tudi pisna korespondenca preko sodobnih komunikacijskih sredstev.

 

AVTORSKE PRAVICE

Blagovne znamke ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® ter UNLOCK® so zaščitene blagovne znamke ter avtorsko delo, vsako kopiranje in uporaba sta najstrožje prepovedana!

Prepovedano je vsakršno kopiranje vsebin na spletni strani, prepovedano je prepisovanje, spreminjanje, ponovno objavljanje, niti v komercialne niti v nekomercialne namene, brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Enigmarium d.o.o..

Tako kot je strogo prepovedano povzemanje, kopiranje in spreminjanje besedil, delov besedila, fotografij, logotipov, oziroma drugih elementov vsebine spletnih strani, je strogo prepovedano tudi kopiranje elementov samih iger, scenarijev iger, koncepta iger ter imen iger. Scenariji, potek igre ter sama imena iger, kot tudi vsi tehnični elementi predstavljajo celovito avtorsko delo, v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah ter obenem predstavljajo poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji se nanašajo na nakup storitev (v nadaljevanju: vstopnice)  podjetja ENIGMARIUM in

STIK LAŠKO, člane ekipe ter ostale uporabnike vstopnic za igre: ESCAPE ROOM ali UNLOCK.

Blago in storitve se ponujajo na spletni strani www.escape-room.si, https://lasko.escape-room.si/ , oziroma v sklopu dejavnosti pod blagovno znamko ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®, ali UNLOCK® LAŠKO

Escape room (soba za pobeg) je na poseben način zasnovana stavba ali del stavbe, podprta z računalniško, avdio/video ali drugo tehnologijo.

Uporabniki se z nakupom vstopnice, zavestno pustijo zakleniti v tovrstni sobi za pobeg, ko so zaklenjeni pa poskušajo čim hitreje rešiti uganke, naloge ali premagati druge ovire ter najti ključ/izhod.

Namen uporabnikov je skozi igro preizkusiti svoje umske in psiho-fizične sposobnosti ter postaviti rekorden čas pobega iz sobe za pobeg.

Za uporabnike, ki kupijo vstopnico za ”escape” doživetje UNLOCK®, katera igra se odvija na prostem, se smiselno uporabljajo zgornja določila in enako smiselno veljajo celotni SPP.

Namen uporabnikov je skozi igro preizkusiti svoje umske in psiho-fizične sposobnosti ter rešiti izzive v naprej določenem času.

Enigmarium d.o.o. in STIK Laško, uporabnikom ponuja v zakup igro (skupaj z igralnim načrtom, pripomočki, če so potrebni za potek igre, ), uporabniki se zavežejo plačati dogovorjeno vsoto denarja kot plačilo za storitve.

 

PRAVNI POSEL

Za nakup se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika ter Zakona o varstvu potrošnikov.

Za kupca se smatra vsak igralec – stranka, tako fizična ali pravna oseba, ter ekipa soigralcev, kot posamezniki, ki preko spletne strani, v prostorih ponudnika ali izven poslovnih prostorov ponudnika sklene pravni posel v obliki nakupa blaga ali zakupa storitev, ki so predmet redne ali posebne ponudbe ponudnika.

Za ponudnika blaga ali storitev se smatrata Enigmarium d.o.o. in STIK Laško, izvajalec storitve na lokaciji pa je STIK Laško, ki ponuja oziroma trži blago ali storitve, ki so del redne ali posebne ponudbe.

Pogodbeni izvajalci postanejo stranka v pravnem poslu, ko kupec neposredno z izvajalcem sklene obligacijsko razmerje.

 

STANDARD STORITEV

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati osebnost in varovati zasebnost kupca. Za razkritje osebnih ali drugih občutljivih podatkov se zavezujejo pridobiti soglasje tistega, ki ga podatki zadevajo. Omenjena določba ne velja v primeru, da podatke zahteva pristojen organ zaradi izvrševanja svojih pristojnosti.

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni opraviti storitve v obsegu in na način, kot je bilo kupcu obljubljeno, ponujeno oziroma pisno dogovorjeno. Izjema od tega je zgolj višja sila ali nezmožnost izpolnitve zaradi odvisnosti od tretje osebe.

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so pri izvajanju nakupa zavezani ravnati najmanj s skrbnostjo dobrega gospodarja, zavarovati interese kupca in ponudnika ter si prizadevati preprečevati vsakršne zlorabe, v katerikoli obliki.

 

PRAVILA IGRE

Kupec (kot tudi vsak posamezni član ekipe) je pred pričetkom igre escape room dolžan podpisati soglasje k izvajanju avdio/video nadzora tekom igre, neizdajanju poslovnih skrivnosti ter za obdelavo osebnih podatkov, s katero izreka razumevanje svojih pravic po GDPR.

Kupec (kot tudi vsak posamezni član ekipe) je pred pričetkom igre UNLOCK dolžan podpisati soglasje o  neizdajanju poslovnih skrivnosti ter seznanitvi s spravili igre ter za obdelavo osebnih podatkov, s katero izreka razumevanje svojih pravic po GDPR.

S podpisom izjave pri katerikoli igri ponudnika se kupec (kot tudi vsak posamezni član ekipe) obveže, da ne bo kršili prepovedi razkritja skrivnosti in rešitev posameznih ugank. Obenem pa je ob tem seznanjen, da sama igra predstavlja intelektualno lastnino ponudnika.

Kupec odgovarja za škodo, ki jo namerno povzroči na opremi ponudnika.

Kupec je dolžan skrbno varovati stavbo, dele stavbe ter opremo, ki je posebej označena (s črtkanim trakom). Posebej označena mesta niso del igre in ne prinašajo rešitve v igri.

Kupec odgovarja za škodo na posebej označeni oprema ali delih stavbe.

Kupec se je dolžan ravnati po navodilih, ki jih posreduje ponudnik pred, med ali po zaključeni igri.

Če med igro tretja oseba ali višja sila prepreči nadaljevanje igre, se čas ustavi. Igra se na željo kupca nadaljuje takoj, ko mine vzrok za prekinitev. V nasprotnem primeru se kupcu vrne sorazmerno vrednost vstopnice.

Kupec je dolžan sam dosledno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja, opustiti ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ter svojo lastnino, lastnino ponudnika ali drugih vpletenih.

V primeru izredno slabega vremena si ponudnik pridržuje pravico do prestavitve termina (po dogovoru z zakupnikom) – velja za igro UNLOCK.

 

AVDIO/VIDEO NADZOR

Ponudnik na območju sobe za pobeg iz varnostnih razlogov, za potrebe usmerjanja ter dajanja navodil kupcu med potekom igre izvaja avdio/video nadzor.

Območje avdio/video nadzora je označeno.

Kupec se s sklenitvijo posla štejejo za seznanjene z avdio/video nadzorom. Seznanitev se poleg teh SPP opravi tudi neposredno pred začetkom igre.

Strinjanje z avdio/video nadzorom je pogoj za nakup vstopnice za sobo pobega.

Ponudnik s pomočjo avdio/video nadzora spremlja sprotno dogajanje in ne zajema ali hrani podatkov. Ker se podatki z nadzorom ne beležijo ponudnik glede tega nadzora ni dolžan oblikovati kataloga podatkov. Ponudnik se je dolžan ravnati v skladu z veljavnim zakonom o varovanju osebnih podatkov in  GDPR.

 

POGODBENI IZVAJALCI

Pogodbeni izvajalec storitev je fizična ali pravna oseba, ki ni zaposlena pri ponudniku, vendar za ponudnika opravlja določeno delo kot pogodbeni partner.

S ponudnikom ima sklenjeno pogodbo in zato lahko pod blagovno znamko Enigmarium®, Unlock® opravlja storitve in v svojem imenu izdaja račune.

Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati pogodbena določila ter vse poslovne, etične in poklicne standarde na področju dela.

Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati zakonodajo, ki jih veže na njihovem področju dela in se vzdržati vseh ravnanj, ki lahko povzročajo kakršnokoli škodo kupcu ali ponudniku.

Za škodo se šteje tudi malomarno opravljanje storitev, samovolja pri izvajanju pogodbenih obveznosti in poseg v pravice kupca, oziroma vsako ravnanje, ki ima lahko za posledico okrnitev ugleda ponudnika ali kupca.

Kršitev standardov storitev je lahko podlaga za odpoved pogodbe in pogodbeno kazen izvajalcu storitev.

V primeru terjatev zaradi kršitev pogodbenega izvajalca si ponudnik pridržuje pravico do regresnega zahtevka poleg pogodbene kazni.

 

POSEBNI DOGOVORI IN OBVEZNOST SEZNANITVE

V kolikor se kupec in ponudnik dogovorita glede posebnih dogovorov, to uredita s pisnim pravnim aktom. Če posebni dogovori ne urejajo vprašanj drugače, veljajo posebni dogovori poleg SPP ter smiselno dopolnjujejo te SPP.

Kupec je vselej dolžan ponudniku sporočiti oziroma ga seznaniti s posebnostmi, ki lahko vplivajo na izvedbo, tveganja ali uspeh storitve:

 • pred sklenitvijo pravnega posla,

če nastanejo posebnosti po sklenitvi pravnega posla,

 • takoj ko je mogoče sporočiti.

Ponudnik se zaveže sporočene podatke preučiti ter oceniti tveganja.

Če ponudnik oceni, da je tveganje za kupca večje kot korist, ki bi jo lahko kupec pridobil ima ponudnik pravico zavrniti sklenitev pravnega posla ali skleniti drug posel pod posebnimi pogoji.

Opustitev obveščanja s strani kupca ali ponudnika se v skladu z obligacijskim pravom šteje za neizpolnjevanje bistvenih sestavin pravnega posla, kar ima lahko za posledico odstop od pravnega posla.

Kupec s sklenitvijo pravnega posla prevzema odgovornost za neizpolnjevanje obveznosti do sporočanja, pri čemer za povzročeno škodo odgovarja civilno in kazensko v skladu z veljavno zakonodajo.

Kupec se strinja, da sam trpi posledice škode, ki mu nastane pod pogojem, da je škoda nastala na podlagi, ki izvira ali je pogojena s posebnostjo, ki ponudniku ni bila primerno sporočena. Šteje se, da je sporočilo primerno, če je podano pisno bodisi kot sestavni del pravnega akta bodisi kot pisno sporočilo, pri čemer se smatra kot pisno sporočilo tudi elektronska pošta, ki vsebuje dovolj osebnih razločevalnih znakov, da je mogoče določno ugotoviti avtorja.

Posebnosti je pred nakupom vstopnice mogoče podati tudi ustno.

 

DOLOČILA O POSLOVNI SKRIVNOSTI

Kupec brez pisnega soglasja ponudnika ne sme izdajati skrivnosti sobe pobega ali iger Unlock. Kupec se pred vstopom v igro z izjavo obveže, da poteka igre, scenarija, opreme in ugank ter drugih skrivnosti ne bodo objavili ali kakorkoli drugače izdali tretjim osebam. Oziroma ne bo izkoristil nobenih prednosti, ki izhajajo iz takšnih podatkov, za svoje posle.

Vsakokratni kupec se strinja s pogoji iz prejšnjega odstavka ter civilno odgovornostjo za poslovno škodo, ki jo nosi, če prekrši dogovor iz prejšnjega odstavka.

Pogodba in drugi pravni akti, ki individualno definirajo medsebojna razmerja nosijo stopnjo poslovne skrivnosti.

Komunikacija ter informacije, ki se posredujejo med ponudnikom in kupcem so poslovna skrivnost. Za razkritje podatkov se ponudnik zaveže pridobiti soglasje kupca, pri čemer to določilo ne nasprotuje ureditvi veljavne zakonodaje, ki zahteva razkritje podatkov za potrebe izvajanje oblasti v Republiki Sloveniji.

Določbe o poslovni skrivnosti ne nasprotujejo določilom Zakona o varstvu potrošnikov. Stranka prosto razpolaga s svojimi osebnimi podatki.

 

OBJAVA, OBDELAVA  IN RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI

Ponudnik prevzame odgovornost v zvezi s hrambo in obdelavo podatkov, ki jih pridobi za potrebe sklepanja posla.

Naročnik, ki je pravna oseba, se ob vnaprejšnjem dogovoru strinja z objavo razpoznavnega znaka firme in firme naročnika v posebni rubriki, na spletni strani ponudnika.

Kupec, ter člani ekipe, na katerega se podatki nanašajo, imajo določene pravice, povezane z varstvom osebnih podatkov, ki jih o vas upravlja STIK Laško, obdeluje pa podjetje Enigmarium d.o.o.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imajo pravico do dostopa podatkov, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Zahtevo lahko kadarkoli pošlje na elektronski naslov: info@escape-room.si

Osebne podatke o kupcu in članih ekipe ponudnik zbira v skladu z namenom, za katerega je kupec posredoval podatke. Ponudnik podatkov ne sme uporabiti za noben drug namen.

Za obdelavo e-mail naslov lahko ponudnik sodeluje z zunanjimi izvajalci (»create and send«, aplikacija za booking,….), kateri so prav tako zavezani k ravnanju v skladu z GDPR.

Ponudnik podatke obdeluje in hrani izključno na podlagi kupčevega soglasja oziroma na podlagi pogodbe.

Osebne podatke, ki jih kupec posreduje ob prijavi na e-novice (newsletter,) ponudnik hrani do preklica. E-mail naslove bo ponudnik uporabil za obveščanje o novih igrah, vabila na dogodke, relevantnih promocijah ter nagradnih igrah. Kupec lahko kadarkoli prekliče prejemanje obvestil s klikom na odjavo nogi vsakega sporočila ali s pisnim zahtevkom na info@escape-room.si.

Osebne podatke, ki jih posredujejo sodelujoči v nagradnih igrah ponudnik hrani v skladu z veljavnimi zakoni, ki zadevajo ravnaje z osebnimi podatki pri nagradnih igrah, ( veljavna davčna zakonodaja).

Osebne podatke, ki jih kupec posreduje ob rezervaciji termina, ponudnik hrani 10 let z namenom izvajanja in zagotavljanja kakovostne uporabniške storitve.

Osebne podatke, ki jih ponudnik pridobi iz Izjave, ki jo izpolni kupec in ostali člani ekipe (pred začetkom vsake igre), z namenom varovanja poslovne skrivnosti, ponudnik hrani do ukinitve sobe, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.

Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja, ponudnik hrani v skladu z veljavno zakonodajo.

Kupec in člani ekipe z izrecno izjavo pred začetkom igre ali po koncu igre dovoljujejo objavo fotografije na Facebook strani in spletni strani ter ostalih družabnih omrežjih ponudnika. Fotografije se hrani do izteka namena obdelave, za katerega je bila fotografija narejena. Objava fotografije ni pogoj za nakup.

 

NAKUP VSTOPNICE

Ponudnik na spletni strani načeloma ponuja plačilo vstopnice in rezervacijo sobe za pobeg ali igre UNLOCK v posebnem rezervacijskem sistemu.

Ponudnik odgovarja za vstopnico za prosti termin na način in v obsegu, ki ga dogovori z kupcem.

Kupec lahko odstopi od nakupa vstopnice po opravljeni transakciji, če je rezervacija opravljena več kot 24 ur pred datumom nakupa. Odstop mora biti podan na primeren način, preko elektronske pošte ali ustno po telefonu ali osebno.

Za rezervacije, ki so opravljene znotraj 24 urnega roka do datuma predvidenega termina, odstop, v skladu z Zakonom  o varstvu potrošnikov, ni mogoč. Pri odstopu se plačilo vstopnice ne povrne.

Cene so urejene s cenikom, objavljenim na spletni strani in dostopnim na vpogled pri ponudniku.

Kupec je dolžan plačati vstopnico v celoti pred začetkom igre.

Plačilo je mogoče izvesti na način: po predračunu ali s plačilom na lokaciji, oziroma kot je navedeno na spletni strani.

V primeru rezervacije za več skupin na enkrat,  lahko ponudnik določi individualne pogoje nakupa in spremembe termina.

 

SPREMEMBA TERMINA

Sprememba izbranega termina je možna ob pisnem zahtevku, ki je podan najmanj 24 ur pred  terminom na elektronski naslov ponudnika.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Vseh življenjskih situacij, ki lahko predstavljajo tveganje za kupca ni mogoče predvideti, zaradi tega je ponudnik razbremenjen odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz ravnanj kupca ali nastanejo zaradi višje sile.

Ponudnik seznanja kupca s tistimi podatki in tveganji, ki lahko vplivajo na pravno razmerje ter so ponudniku znani. To nikakor ne pomeni, da je ponudnik dolžan informirati kupca o vseh možnih tveganjih.

Ponudnik ne odgovarja za škodo iz ravnanj, ki škodujejo pogodbenim strankam, zlasti pa ne za tista ravnanja kupca, ki onemogočajo izvajanje sprejetih dogovorov.

Kupec ni upravičen do povračila škode, če se izkaže, da jo je sam povzročil s svojimi ravnanji, zlasti pa kadar je sam kršil določila o pravilih igre, varovanju osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in dolžnosti seznanitve.

Ponudnik je razbremenjen odgovornosti v vsakem primeru, ko kupec ponudnika ne seznani s okoliščinami oziroma stanji, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje oziroma izpolnitev pogodbe, bodisi v njenem delu, bodisi v celoti, oziroma na sam potek igre.

Kupec je dolžan takoj plačati škodo, ki jo povzroči iz malomarnosti ali namenoma. V primeru, da škode takoj ni mogoče oceniti, kupec poleg škode krije tudi stroške uradnega cenilca.

Ponudnik se zavezuje le v mejah pravnega razmerja, ki ga sklepa s kupcem.

Ponudnik ne odgovarja za kršitve izvajalca storitev, ki ni v delovnem razmerju pri ponudniku. Če pogodbeni izvajalec stori kakšno kršitev oziroma povzroči škodo je sam zavezan poravnati škodo kupcu.

Kupec je dolžan ponudnika opozoriti na kršitev s strani izvajalca storitev takoj, ko je mogoče. Škodo, ki bi jo utrpela neposredno s strani izvajalca pa je dolžna terjati od izvajalca storitev.

V primeru povzročitve škode ponudniku je kupec dolžan povrniti škodo ponudniku. Enako je k povrnitvi škode zavezan ponudnik, če kupcu povzroči škodo bodisi iz malomarnosti bodisi namenoma.

Ponudnik ne odgovarja za drugačno interpretacijo in uporabo posredovanih informacij, ki odstopa od posredovane razlage, dogovora ali strokovnih standardov. Ponudnik ne odgovarja za samovoljna ravnanja kupca, ki niso v skladu z navodili, opozorili, SPP ter splošno poznanimi standardi obnašanja oziroma samovarovanja, ki jih posreduje ponudnik, pogodbeni partner ali druga institucija, oziroma posameznik.

Za odlaganje osebnih predmetov zagotovi garderobo, oziroma objekt namenjen odlaganju. Ponudnik ne odgovarja za hrambo osebnih predmetov kupca.

 

PRISTOJNOST SODIŠČA

Kupec in ponudnik se zavežeta reševati morebitne spore v zvezi s to pogodbo sporazumno in v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V primeru, da sporov ne rešita sporazumno, je za reševanje sporov, pristojno sodišče v Ljubljani.

SPP so dostopni na spletni strani ponudnika ter v  poslovnih prostorih ponudnika STIK Laško.

SPP veljajo od 25.07.2018 do preklica.

 

DODATEK V ZVEZI S SPLOŠNO UREDBO O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV – GDPR

Velja od 25.05.2018

 

Vaše pravice na podlagi GDPR:

 • Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z varstvom osebnih podatkov, ki jih o vas zbira in hrani podjetje Enigmarium d.o.o.
 • V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.
 • Zahtevo lahko kadarkoli pošlje ta elektronski naslov: info@escape-room.si

 

Ravnanje z vašimi osebnimi podatki:

 • Vaše podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Podatkov ne bomo uporabili za noben drug namen.
 • Za obdelavo osebnih podatkov (zgolj e-mail naslov) bomo sodelovali z zunanjimi izvajalci: Campaign monitor.. kateri so prav tako zavezani k ravnanju v skladu z GDPR.
 • Podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oziroma na podlagi pogodbe.
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice (newsletter,) hranimo do preklica.
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na nagradne igre hranimo v skladu z veljavnimi zakoni, ki zadevajo ravnaje z osebnimi podatki pri nagradnih igrah, ( veljavna davčna zakonodaja)
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob rezervaciji termina hranimo 10 let z namenom izvajanja in zagotavljanja kakovostne uporabniške storitve.
 • Izjave, ki ste jih podpisali, z namenom o varovanju skrivnosti, hranimo do ukinitve sobe, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

PRAVNI POUK

 

ZA UPORABO SPLETNE STRANI ESCAPE-ROOM.si in http://lasko.escape-room.si

 

Lastnik strani ESCAPE-ROOM.si in http://lasko.escape-room.si

ter blagovnih znamk ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®, UNLOCK®:

ENIGMARIUM, zabaviščni park, d.o.o.

DUNAJSKA CESTA 76, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

 

Blagovne znamke, zasnova, potek in vsebina iger ter vsebina spletnih strani ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®, UNLOCK®,  so zaščiteno avtorsko delo, vsako kopiranje, povzemanje ali uporaba brez pisnega dovoljenja je prepovedana!

 

 

Oblikovanje, urejanje besedil in tehnična izvedba spletne strani: © Oglaševalska agencija Connecta, www.connecta.si

Fotografije: slikovni arhivi ter osebni arhivi avtorjev, za katere so pridobljene pravice do objave.

Kopiranje in kakršna koli druga uporaba fotografij, tekstov ter drugih vsebin ali delov vsebin spletne strani  je najstrožje prepovedana in predstavlja kršenje avtorskih pravic.

 

 

Pogoji uporabe strani ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®

 

Spletna stran  ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® in http://lasko.escape-room.si/ ponuja osnovne informacije in rezervacijo kapacitet »sobe za pobeg« ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® in  iger UNLOCK®.

 

Ti pogoji uporabe veljajo od 25.07.2018

Pravni pouk veljajo tudi za Facebook strani Escape room Enigmarium,  Escape room Laško, Unlock in Instagram ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®.

Dostop uporabnika do spletnega mesta ESCAPE ROOM ENIGMARIUM, http://lasko.escape-room.si/ in njegovo uporabo urejajo ti pogoji in ostali v Sloveniji veljavni področni predpisi.

Uporabnik portala je vsak obiskovalec spletne strani in tisti, ki zastavi vprašanje preko maila ali kontaktnega obrazca, s prijavo na e-novice ali s klicem na brezplačno telefonsko številko.

Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi pogoji, da z njimi soglaša in da ga ti pogoji zavezujejo. V primeru, da se uporabnik ne strinja s pogoji uporabe upravljalec predlaga, da uporabnik spletno stran zapusti.

Upravitelj si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe. Ob vsaki njihovi  spremembi, bo spremenjen tudi datum njihove veljavnosti.

Upravitelj spletne strani si pridržuje do pravice izbire, na katera vprašanja uporabnikov bo odgovoril in v kakšnem roku. Odškodninska odgovornost za primer pasivnosti ali časovne zakasnitve pri podajanju odgovorov je izključena.

Upravitelj spletne strani si bo prizadeval zagotavljati ustrezne tehnične pogoje, ki uporabnikom spletne strani zagotavljajo nemoteno uporabo. Za primer vzdrževanja spletne strani, si upravitelj pridržuje pravico do časovnih prekinitev dostopnosti. Odgovornost upravitelja za kakršnokoli škodo zaradi prekinitve delovanja spletne strani oz. njene nedostopnosti iz kakršnegakoli razloga je v celoti izključena. Se pa upravitelj spletnega portala v naprej opravičuje zaradi morebitnih neprijetnosti.

Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost, zato je izključena vsakršna odgovornost upravitelja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku ali tretji osebi nastala zaradi uporabe spletne strani ali v zvezi z njo.

Za spletne strani, na katere obstaja povezava iz spletne strani ali Facebook strani, in jih lastnik oz. upravljalec ne nadzoruje, odgovarja izključno njihov ponudnik.

 

VSEBINE UPORABNIKOV

Vsebine uporabnikov so vsa dela (komentarji, slike, vzdevki ipd.), ki jih uporabnik posreduje na spletno stran, na kakršenkoli način. Za vsebine objav in morebitne posledice odgovarjajo izključno avtorji oz. uporabniki. Uporabnik se zaveže, da bo pri objavi vsebin na spletni strani spoštoval trenutno veljavne predpise, zlasti pa določbe o kazenski odgovornosti in avtorskih pravicah.

Uporabnik z posredovanjem vsebin izrecno dovoljuje njeno javno objavo, ter brezplačno, izključno in do preklica, prenaša materialne avtorske pravice na lastnika spletne strani.

 

Pri uporabi spletne strani in posredovanju vsebin je prepovedana in se šteje za zlorabo:

–    vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske, politične ali spolne usmerjenosti;

–    izvajanje kakršnihkoli aktivnosti v nasprotju z zakonodajo;

–    kakršnokoli nadlegovanje, okrnitev časti in dobrega imena, obrekovanje ali lažniva obdolžitev tretjih    oseb z uporabo spletnega portala;

–    objava osebnih podatkov drugih uporabnikov ali oseb;

–    posredovanje vsebin s tretjimi osebami, ki z objavo oz. posredovanjem ne soglašajo

–    uporabe spletne strani v reklamne namene (oglaševanja) brez predhodnega pisnega soglasja upravljalca portala. Za oglaševanje se pojmuje tudi dejanje, ko posameznik ali skupina večkrat izpostavi slogan, povezavo na drugo spletno stran, storitev ali servis v sporočilih, podpisih in komentarjih.

Za vsebine, ki jih na spletni strani objavljajo obiskovalci, ponudnik storitev in skrbnik ne odgovarjata. Za neprimerne, žaljive ali kaznive vsebine nosi pravne posledice avtor, ki je objavil vsebino. Upravljalec si pridrži pravico brez utemeljitve umakniti vsebine, ki so po njegovem mnenju neprimerne oziroma pozvati pristojne institucije k ukrepanju. Upravljalec umakne sporočila komentarje in druge vsebine za katere oceni, da so v nasprotju z zakonskimi določbami in temi pogoji uporabe. Enako stori, če od prizadete osebe prejme zahtevo v pisni obliki, pri čemer se šteje za pisno tudi elektronsko sporočilo.

 

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Vsi osebni podatki pridobljeni preko spletne strani bodo obravnavani skladno s določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Upravljalec se zavezuje varovati zasebnost uporabnikov v skladu s Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov GDPR.

Z uporabo spletne strani se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in uporabljajo z namenom zagotavljanja storitev spletne strani in za tekoče obveščanja uporabnikov o novicah, ki jih lahko uporabnik kadarkoli odjavi.

 

AVTORSKE PRAVICE

 

Vsebina spletnih strani (slike, grafike, teksti in drugi dokumenti), so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Lastnik vsebin je Enigmarium d.o.o. ali drugi viri, ki so dovolili njihovo uporabo.

Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, razpečevanje ali drug način reproduciranja brez pisnega soglasja lastnika.

 

AVTORJI SPLETNE STRANI

Oblikovanje, urejanje besedil in tehnična izvedba spletne strani:

© Oglaševalska agencija Connecta, www.connecta.si

 

V DRUGO DRŽAVO USMERJENA DEJAVNOST

Spletne strani www.escape-room.si, http://lasko.escape-room.si so namenjene tako slovenskemu kot tujemu trgu.

 

PIŠKOTKI

Ta spletna stran za svoje delovanje uporablja spletne piškotke. Če želite spremeniti nastavitve piškotkov lahko kliknite na odpri nastavitve.

V primeru, da ste potrdili uporabo spletnih piškotov na spletni strani bodo v vaš brskalnik naloženi sledeči piškoti:

– ndp-check, shranjena informacija o dovolitvi piškotov

Ta piškotek bo shranjen tudi v primeru, če se odločite, da piškotkov ne dovolite in ste označili možnost shranjevanja nastavitev.

WordPress content management system nastavi naslednje piškotke:

– wordpress_test_cookie, testni piškot za preverjanje delovanja

V primeru, če na strani pustite kak komentar se vaš elektronski naslov, ime in spletna stran, ki jih vnesete v obrazec shranijo, da vam jih naslednjič ni treba vpisovati:

– wordpress_email

– wordpress_name

– wordpress_website

 

Druge spletne strani, ki nastavljajo piškotke:

– Google Analytics, ustvari štiri piškotke v katere shrani unikatno identifikacijsko številko

– Facebook, v primeru, če ste prijavljeni na Facebook

– YouTube, v primeru, če predvajate kakšno video vsebino,

 

Od 1.7.2017 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) so javno objavljeni na spletni strani escape-room.si in lasko.escape-room.si. SPP veljajo do preklica.

Za potrebe teh SPP je kupec fizična ali pravna oseba, skupaj s soigralci, ki kupi blago, oziroma storitve – vstopnico pravne osebe:

ENIGMARIUM, zabaviščni park, d.o.o.
Dunajska cesta 76, SI – 1000 Ljubljana
Matična številka: 6767702000
Davčna številka: SI 72449411

in

TIC Laško,
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
Davčna številka: SI70383367

Blago in storitve se ponujajo na spletni strani oziroma v sklopu dejavnosti pod blagovno znamko ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®.
Ob nakupu storitve, oziroma blaga (v nadaljevanju – nakup) se naročnik smatra za obveščenega s SPP, nakup pa se obravnava kot strinjanje s SPP. Sklepanje poslov se izvaja na sedežu izvajalca storitev, prek spleta ter izven poslovnih prostorov ob predhodnem dogovoru in ob pojasnilu izvajalca. Kot pisni dogovor se šteje tudi pisna korespondenca preko sodobnih komunikacijskih sredstev.

AVTORSKE PRAVICE

Blagovna znamka ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® je zaščitena blagovna znamka ter avtorsko delo, vsako kopiranje in uporaba sta najstrožje prepovedana!

Prepovedano je vsakršno kopiranje vsebin na spletni strani, prepovedano je prepisovanje, spreminjanje, ponovno objavljanje, niti v komercialne niti v nekomercialne namene, brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Enigmarium d.o.o..
Tako kot je strogo prepovedano povzemanje, kopiranje in spreminjanje besedil, delov besedila, fotografij, logotipov, oziroma drugih elementov vsebine te spletne strani, je strogo prepovedano tudi kopiranje elementov same sobe, scenarija igre, elementov igre ter imena iger. Scenariji, potek igre ter sama imena iger, kot tudi vsi tehnični elementi predstavljajo celovito avtorsko delo, v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah ter obenem predstavljajo poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

1. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji se nanašajo na nakup storitev ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®.

Uporabniki kupijo vstopnico za obisk Escape rooma ali (in) vstopnico za zunanjo ”escape” doživetje UNLOCK®.
Escape room (soba za pobeg) je na poseben način zasnovana stavba ali del stavbe, podprta z računalniško, avdio/video ali drugo tehnologijo.
Uporabniki se z nakupom vstopnice, zavestno pustijo zakleniti v tovrstni sobi za pobeg, ko so zaklenjeni pa poskušajo čim hitreje rešiti uganke, naloge ali premagati druge ovire ter najti ključ/izhod.
Namen uporabnikov je skozi igro preizkusiti svoje umske in psiho-fizične sposobnosti ter postaviti rekorden čas pobega iz sobe za pobeg.
Za uporabnike, ki kupijo vstopnico za ”escape” doživetje UNLOCK®, katera igra se odvija na prostem, se smiselno uporabljajo zgornja določila in enako smiselno veljajo celotni SPP.

2. PRAVNI POSEL

Za nakup se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika ter Zakona o varstvu potrošnikov.
Za kupca se smatra vsak igralec – stranka, tako fizična ali pravna oseba, ter ekipa soigralcev, kot posamezniki, ki preko spletne strani, v prostorih ponudnika ali izven poslovnih prostorov ponudnika sklene pravni posel v obliki nakupa blaga ali zakupa storitev, ki so predmet redne ali posebne ponudbe ponudnika.
Za ponudnika blaga ali storitev se smatra Enigmarium d.o.o., ki ponuja oziroma trži blago ali storitve, ki so del redne ali posebne ponudbe.
Pogodbeni izvajalci postanejo stranka v pravnem poslu, ko kupec neposredno z izvajalcem sklene obligacijsko razmerje.

3. STANDARD STORITEV

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati osebnost in varovati zasebnost kupca. Za razkritje osebnih ali drugih občutljivih podatkov se zavezujejo pridobiti soglasje tistega, ki ga podatki zadevajo. Omenjena določba ne velja v primeru, da podatke zahteva pristojen organ zaradi izvrševanja svojih pristojnosti.
Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni opraviti storitve v obsegu in na način, kot je bilo kupcu obljubljeno, ponujeno oziroma pisno dogovorjeno. Izjema od tega je zgolj višja sila ali nezmožnost izpolnitve zaradi odvisnosti od tretje osebe.
Ponudnik in pogodbeni izvajalci so pri izvajanju nakupa zavezani ravnati najmanj s skrbnostjo dobrega gospodarja, zavarovati interese kupca in ponudnika ter si prizadevati preprečevati vsakršne zlorabe, v katerikoli obliki.

4. PRAVILA IGRE

Kupec (kot tudi vsak posamezni član ekipe) je pred pričetkom igre dolžan podpisati soglasje k izvajanju avdio/video nadzora tekom igre. S podpisom izjave se obveže, da ne bo kršili prepovedi razkritja skrivnosti in rešitev posameznih ugank. Obenem pa je ob tem seznanjen, da sama igra predstavlja intelektualno lastnino ponudnika.
Kupec odgovarja za škodo, ki jo namerno povzroči na opremi ponudnika.
Kupec je dolžan skrbno varovati stavbo, dele stavbe ter opremo, ki je posebej označena (s črtkanim trakom). Posebej označena mesta niso del igre in ne prinašajo rešitve v igri. Kupec odgovarja za škodo na posebej označeni oprema ali delih stavbe.
Kupec se je dolžan ravnati po navodilih, ki jih posreduje ponudnik pred, med ali po zaključeni igri.
Če med igro tretja oseba ali višja sila prepreči nadaljevanje igre, se čas ustavi. Igra se na željo kupca nadaljuje takoj, ko mine vzrok za prekinitev. V nasprotnem primeru se kupcu vrne sorazmerno vrednost vstopnice.
Kupec je dolžan sam dosledno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja, opustiti ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ter svojo lastnino, lastnino ponudnika ali drugih vpletenih.

5. AVDIO/VIDEO NADZOR

Ponudnik na območju sobe za pobeg iz varnostnih razlogov, za potrebe usmerjanja ter dajanja navodil kupcu med potekom igre izvaja avdio/video nadzor.
Območje avdio/video nadzora je označeno.
Kupec se s sklenitvijo posla štejejo za seznanjene z avdio/video nadzorom. Seznanitev se poleg teh SPP opravi tudi neposredno pred začetkom igre.
Strinjanje z avdio/video nadzorom je pogoj za nakup vstopnice za sobo pobega.
Ponudnik s pomočjo avdio/video nadzora spremlja sprotno dogajanje in ne zajema podatkov. Ker se podatki z nadzorom ne beležijo ponudnik glede tega nadzora ni dolžan oblikovati kataloga podatkov.

6. POGODBENI IZVAJALCI

Pogodbeni izvajalec storitev je fizična ali pravna oseba, ki ni zaposlena pri ponudniku, vendar za ponudnika opravlja določeno delo kot pogodbeni partner.
S ponudnikom ima sklenjeno pogodbo in zato lahko pod blagovno znamko Enigmarium® opravlja storitve in v svojem imenu izdaja račune.
Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati pogodbena določila ter vse poslovne, etične in poklicne standarde na področju dela.
Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati zakonodajo, ki jih veže na njihovem področju dela in se vzdržati vseh ravnanj, ki lahko povzročajo kakršnokoli škodo kupcu ali ponudniku.
Za škodo se šteje tudi malomarno opravljanje storitev, samovolja pri izvajanju pogodbenih obveznosti in poseg v pravice kupca, oziroma vsako ravnanje, ki ima lahko za posledico okrnitev ugleda ponudnika ali kupca.
Kršitev standardov storitev je lahko podlaga za odpoved pogodbe in pogodbeno kazen izvajalcu storitev.
V primeru terjatev zaradi kršitev pogodbenega izvajalca si ponudnik pridržuje pravico do regresnega zahtevka poleg pogodbene kazni.

7. POSEBNI DOGOVORI IN OBVEZNOST SEZNANITVE

V kolikor se kupec in ponudnik dogovorita glede posebnih dogovorov, to uredita s pisnim pravnim aktom. Če posebni dogovori ne urejajo vprašanj drugače, veljajo posebni dogovori poleg SPP ter smiselno dopolnjujejo te SPP.
Kupec je vselej dolžan ponudniku sporočiti oziroma ga seznaniti s posebnostmi, ki lahko vplivajo na izvedbo, tveganja ali uspeh storitve:
pred sklenitvijo pravnega posla,

 • če nastanejo posebnosti po sklenitvi pravnega posla,
 • takoj ko je mogoče sporočiti.

Ponudnik se zaveže sporočene podatke preučiti ter oceniti tveganja.
Če ponudnik oceni, da je tveganje za kupca večje kot korist, ki bi jo lahko kupec pridobil ima ponudnik pravico zavrniti sklenitev pravnega posla ali skleniti drug posel pod posebnimi pogoji.
Opustitev obveščanja s strani kupca ali ponudnika se v skladu z obligacijskim pravom šteje za neizpolnjevanje bistvenih sestavin pravnega posla, kar ima lahko za posledico odstop od pravnega posla.
Kupec s sklenitvijo pravnega posla prevzema odgovornost za neizpolnjevanje obveznosti do sporočanja, pri čemer za povzročeno škodo odgovarja civilno in kazensko v skladu z veljavno zakonodajo.
Kupec se strinja, da sam trpi posledice škode, ki mu nastane pod pogojem, da je škoda nastala na podlagi, ki izvira ali je pogojena s posebnostjo, ki ponudniku ni bila primerno sporočena. Šteje se, da je sporočilo primerno, če je podano pisno bodisi kot sestavni del pravnega akta bodisi kot pisno sporočilo, pri čemer se smatra kot pisno sporočilo tudi elektronska pošta, ki vsebuje dovolj osebnih razločevalnih znakov, da je mogoče določno ugotoviti avtorja.
Posebnosti je pred nakupom vstopnice mogoče podati tudi ustno.

8. DOLOČILA O POSLOVNI SKRIVNOSTI

Kupec brez pisnega soglasja ponudnika ne sme izdajati skrivnosti sobe za pobeg. Kupec se z nakupom vstopnice obvežejo, da skrivnosti ne bodo objavili ali kakorkoli drugače izdali javnosti.
Vsakokratni kupec se strinja s pogoji iz prejšnjega odstavka ter civilno odgovornostjo za poslovno škodo, ki jo nosi, če prekrši dogovor iz prejšnjega odstavka.
Pogodba in drugi pravni akti, ki individualno definirajo medsebojna razmerja nosijo stopnjo poslovne skrivnosti.
Komunikacija ter informacije, ki se posredujejo med ponudnikom in kupcem so poslovna skrivnost. Za razkritje podatkov se ponudnik zaveže pridobiti soglasje kupca, pri čemer to določilo ne nasprotuje ureditvi veljavne zakonodaje, ki zahteva razkritje podatkov za potrebe izvajanje oblasti v Republiki Sloveniji.
Določbe o poslovni skrivnosti ne nasprotujejo določilom Zakona o varstvu potrošnikov. Stranka prosto razpolaga s svojimi osebnimi podatki.

9. OBJAVA IN OBDELAVA PODATKOV

Ponudnik prevzame odgovornost v zvezi s hrambo in uporabo podatkov ob nakupu vstopnice.
Naročnik, ki je pravna oseba, se ob vnaprejšnjem dogovoru strinja z objavo razpoznavnega znaka firme in firme naročnika v posebni rubriki, na spletni strani ponudnika.
Kupec se strinja z obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja, oglaševanja ter v statistične namene s strani pravne osebe Enigmarium d.o.o.
V primeru, da se s temi pogoji ne strinja je kupec dolžan opozoriti ponudnika pri sklepanju pravnega posla ali pisno zahtevati prenehanje obdelave. Za pisno zahtevo se smatra tudi elektronsko sporočilo, ki vsebuje zadostno količino podatkov, da je mogoče ugotoviti imetnika obdelovanih osebnih podatkov (npr. ime in priimek).

10. NAKUP VSTOPNICE

Ponudnik na spletni strani načeloma ponuja plačilo vstopnice in rezervacijo sobe za pobeg v posebnem rezervacijskem sistemu.
Ponudnik odgovarja za vstopnico za prosti termin na način in v obsegu, ki ga dogovori z kupcem.
Kupec lahko odstopi od nakupa vstopnice po opravljeni transakciji, če je rezervacija opravljena več kot 24 ur pred datumom nakupa. Odstop mora biti podan na primeren način, preko elektronske pošte ali ustno po telefonu ali osebno.
Za rezervacije, ki so opravljene znotraj 24 urnega roka do datuma predvidenega termina, odstop, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, ni mogoč. Pri odstopu se plačilo vstopnice ne povrne.
Cene so urejene s cenikom, objavljenim na spletni strani in dostopnim na vpogled pri ponudniku.
Kupec je dolžan plačati vstopnico v celoti pred začetkom igre.
Plačilo je mogoče izvesti na način: po predračunu ali s plačilom na lokaciji, oziroma kot je navedeno na spletni strani.

11. SPREMEMBA TERMINA

Sprememba izbranega termina je možna ob pisnem zahtevku, ki je podan najmanj 24 ur pred terminom na elektronski naslov ponudnika.

12. OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Vseh življenjskih situacij, ki lahko predstavljajo tveganje za kupca ni mogoče predvideti, zaradi tega je ponudnik razbremenjen odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz ravnanj kupca ali nastanejo zaradi višje sile.

Ponudnik seznanja kupca s tistimi podatki in tveganji, ki lahko vplivajo na pravno razmerje ter so ponudniku znani. To nikakor ne pomeni, da je ponudnik dolžan informirati kupca o vseh možnih tveganjih.

Ponudnik ne odgovarja za škodo iz ravnanj, ki škodujejo pogodbenim strankam, zlasti pa ne za tista ravnanja kupca, ki onemogočajo izvajanje sprejetih dogovorov.

Kupec ni upravičen do povračila škode, če se izkaže, da jo je sam povzročil s svojimi ravnanji, zlasti pa kadar je sam kršil določila o pravilih igre, varovanju osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in dolžnosti seznanitve.

Ponudnik je razbremenjen odgovornosti v vsakem primeru, ko kupec ponudnika ne seznani s okoliščinami oziroma stanji, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje oziroma izpolnitev pogodbe, bodisi v njenem delu, bodisi v celoti, oziroma na sam potek igre.

Kupec je dolžan takoj plačati škodo, ki jo povzroči iz malomarnosti ali namenoma. V primeru, da škode takoj ni mogoče oceniti, kupec poleg škode krije tudi stroške uradnega cenilca.

Ponudnik se zavezuje le v mejah pravnega razmerja, ki ga sklepa s kupcem.
Ponudnik ne odgovarja za kršitve izvajalca storitev, ki ni v delovnem razmerju pri ponudniku. Če pogodbeni izvajalec stori kakšno kršitev oziroma povzroči škodo je sam zavezan poravnati škodo kupcu.

Kupec je dolžan ponudnika opozoriti na kršitev s strani izvajalca storitev takoj, ko je mogoče. Škodo, ki bi jo utrpela neposredno s strani izvajalca pa je dolžna terjati od izvajalca storitev.

V primeru povzročitve škode ponudniku je kupec dolžan povrniti škodo ponudniku. Enako je k povrnitvi škode zavezan ponudnik, če kupcu povzroči škodo bodisi iz malomarnosti bodisi namenoma.

Ponudnik ne odgovarja za drugačno interpretacijo in uporabo posredovanih informacij, ki odstopa od posredovane razlage, dogovora ali strokovnih standardov. Ponudnik ne odgovarja za samovoljna ravnanja kupca, ki niso v skladu z navodili, opozorili, SPP ter splošno poznanimi standardi obnašanja oziroma samovarovanja, ki jih posreduje ponudnik, pogodbeni partner ali druga institucija, oziroma posameznik.

Za odlaganje osebnih predmetov zagotovi garderobo, oziroma objekt namenjen odlaganju. Ponudnik ne odgovarja za hrambo osebnih predmetov kupca.

13. PRISTOJNOST SODIŠČA

Kupec in ponudnik se zavežeta reševati morebitne spore v zvezi s to pogodbo sporazumno in v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V primeru, da sporov ne rešita sporazumno, je za reševanje sporov, pristojno sodišče v Ljubljani.

SPP so dostopni na spletni strani ponudnika ter v njegovih poslovnih prostorih.
SPP veljajo od 1.7.2017 do preklica.